Публічна інформація

Публічна інформація

Brand book:

Концепція розвитку ВДНГ:

Концепція Музею Науки на ВДНГ:

Звіт незалежного аудитора та Консолідована фінансова звітність НК «Експоцентр України» за 2018 рік:

Звіт незалежного аудитора та Консолідована фінансова звітність НК «Експоцентр України» за 2019 рік:

Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність НК «Експоцентр України» за 2020 рік:

Інвестиційний проєкт по реставрації павільйону №1:

 

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі - Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі - Благодійник) та є публічною пропозицією НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ», в особі Генерального директора Мушкіна Євгена Олександровича, якій діє на підставі Положення (надалі - ВДНГ), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1.    Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) - дійсна пропозиція ВДНГ, що розміщена на сайті: https://vdng.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт - повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВДНГ через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ВДНГ.

Благодійна пожертва - безоплатна передача Благодійником коштів у власність ВДНГ, для наступного використання та досягнення цілей ВДНГ, відповідно до Положення про Національний комплекс «Експоцентр України» та цього Договору.

Благодійник - дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2.    Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ВДНГ грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення діяльності ВДНГ.

3.    Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Положенням ВДНГ, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу welcome@vdng.ua. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Порядок перерахування благодійної пожертви

Благодійник для перерахування благодійної пожертви може:

  • роздрукувати квитанцію та здійснити грошовий переказ за платiжними реквiзитами для перерахування благодійної пожертви в гривнях:

Отримувач: 

          НК "Експоцентр України"

          Код 21710384

          Р/Р  UA 24 300346 0000026002026396901

          АТ «Альфа-Банк»

          МФО 300346

          Адреса:   03127  м. Київ проспект Академіка Глушкова,1 

          (044) 596-91-24 

          номер свідоцтва 100269266

         ІПН 217103826651

Призначення платежу: «Благодійна пожертва на забезпечення діяльності ВДНГ згідно умов Договору публічної оферти від 15.05.2019 р. Без ПДВ»

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані. 

  • здійснити грошовий переказ на сайті zminy.vdng.ua;
  • здійснити грошовий переказ на благодійному вході «Вхід до змін».

5. ВДНГ має право:

-    отримувати благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї діяльності, передбаченої Положенням.

ВДНГ зобов’язаний:

-    використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Положенням про Національний комплекс «Експоцентр України».

6.    Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність ВДНГ, що стосується досягнення цілей, передбачених Положенням, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованих територіях України та районів проведення операцій об’єднаних сил).

7.    Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ВДНГ, якщо інший строк не буде визначений рішенням ВДНГ, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://vdng.ua.

8.    Порядок використання благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених Положенням про Національний комплекс «Експоцентр України» та чинним законодавством України.

ВДНГ використовує благодійні пожертви відповідно до своєї діяльності, передбаченої  Положенням. Отримані ВДНГ благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9.    Відповідальність ВДНГ 

ВДНГ несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертв всупереч Положенню та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

10.    Порядок загального доступу до інформації ВДНГ 

Річна фінансова звітність ВДНГ оприлюднюється шляхом розміщення на сайті: https://vdng.ua щорічно до 30 квітня року, наступного за звітним.

Інша інформація розкривається ВДНГ в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

11.    Витрати

Витрати, пов’язані з перерахуванням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів тощо) несе Благодійник.

12.    Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

При цьому, ВДНГ зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) ВДНГ в засобах масової інформації або на сайті ВДНГ: https://vdng.ua.

 

Додаток 1 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ 

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю НАЦІОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ «ЕКСПОЦЕТР УКРАЇНИ», надалі - «ВДНГ», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України, Положення ВДНГ, інших локальних актів ВДНГ.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ВДНГ, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1)    знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2)    отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3)    на доступ до своїх персональних даних;

4)    отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5)    пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6)    пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь- яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7)    на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8)    звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9)    застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10)    вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11)    відкликати згоду на обробку персональних даних;

12)    знати механізм автоматичні обробки персональних даних;

13)    на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

 

Інформація щодо виконання вимог пункту 41 постанови Кабінет Міністрів України

 від 11 жовтня 2016 р. № 710: